މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

13.MAIS (Banner1)

މި ކޯހަކީ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން މާސްޓަރސް ފެންވަރަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެކެވެ. ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެވޭނީ ޢަރަބި ބަހުން ކަމަށްވުމުން އިސްލާމީ ޢިލްމުތަކުގެ މައިގަނޑު މަރްޖިޢުތަކަށް ރުޖޫޢަވެ އަމިއްލައަށް ދިރާސާކޮށް ދީނީ ރޮނގުން އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެން ދާނެއެވެ.

މުއްދަތު: 1.5 އަހަރު (3 ސިމެސްޓަރ)

ޝަރުތު:

  • ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ބެޗްލަރ ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
  • ބެޗްލަރ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ ޢަރަބި ބަސް ފިޔަވާ އެހެން ބަހަކުން ކަމުގައި ވާނަމަ ފެކަލްޓީން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން.

 

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

FacultyContactsLinks
Faculty of Shariah and Law
Rahdhebai Higun, Machangolhi
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fsl@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number