ގުޅުއްވުމަށް

އާންމު  މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަސް ދަރިވަރުންނާެއި ގުޅުންހުރި
ރިސެޕްޝަން ސްޓޫޑަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސާރވިސް
Rahdhebai Higun, Machangolhi ފޯން: 3345 155 ، 3345 156
މާލެ، 20371 ،  ދިވެހިރާއްޖެ އީމެއިލް: studentservice@mnu.edu.mv
3345 396 : ފޯން ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯޓް ސަރވިސް
އީމެއިލް: fsl@mnu.edu.mv Tel: +960 3345 171, +960 3345 172
އީމެއިލް: studentsupport@mnu.edu.mv
FacultyContactsLinks
Faculty of Shariah and Law
Rahdhebai Higun, Machangolhi
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fsl@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number