2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމް ގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

viber_image_2021-08-23_16-53-13-139

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމް ގައި އަލަށް ފެށުނު ކޯސްތައް ކަމުގައިވާ )ބެޗެލަރސް އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ / މާލެ، މާރސްޓަރސް އޮފް ލޯ (ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް) ، ޑިޕްލޮމާ ފޯ އިމާމް އެންޑް ޙަޠީބް / މާލެ، އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް /މާލެ، ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޖަނާއިޒް (ލ. ގަން ކެމްޕަސް )  ( ދަރިވަރުނަށް ގޫގަލް މީޓް މެދުވެރިކޮށް ފެކަލްޓީއިން އޮރިއެންޓޭޝަނެ ބާއްވައިފި އެވެ. 23 އޮގަސްޓް 2020 ވީ ދުވަހު ހަވީރު 16:00ގައި ބޭއްވި، މި އޮރިއެންޓޭޝަން ގައި ފެކަލްޓީ އަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް މަރުހަބާދެންނެވުމާއި، ކިޔަވަމުންދާއިރު ދަރިވަރުންނަށް ކޮންމެހެން އެގެންޖެހޭ މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މި އޮރިއެންޓޭޝަން ގައި ފެކަލްޓި ގެ ޑީން ޑރ.އަބްދުއްސައްތާރު އަބްދުއްރަޙްމާން އާއިއެކު މި ފެކަލްޓީގެ 3 ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އެޗް.އޯ.ޑީން ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ވަޙީދާ/ލޯޑިޕާރޓްމަންޓް ، އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޢަބްދުއްﷲ ސަޢީދު/ޝަރީޢާ ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު/އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ޑިޕާރޓްމަންޓް، ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން އެބޭ ފުޅުން ނިސްބަތްވާ ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކުގެ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވި އެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިފަހަރު ފެށޭ ކޯސްތަކުގެ ކޯސްކޯޑިނޭޓަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

viber_image_2021-08-29_08-59-36-792

ޕޯސްޓްކުރީ

FacultyContactsLinks
Faculty of Shariah and Law
Rahdhebai Higun, Machangolhi
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fsl@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number