2021ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ގައި ފަށާ ކޯސްތައް އިޢުލާން ކޮށްފި

2021ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ގައި މި ފެކަލްޓީން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ން ފެށިގެން މާރސްޓަރސް ޑިގްރީގެ ކޯސްތަކާއި ހަމަޔަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 30 މެއި 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 5 އޮގަސްޓް 2021 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައިކުރުމުގެ ފުރުސަތު https://portal.mnu.edu.mv

ގައިވާ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ކޯސްތަކާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

https://courses.mnu.edu.mv

1

ޕޯސްޓްކުރީ

FacultyContactsLinks
Faculty of Shariah and Law
Rahdhebai Higun, Machangolhi
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fsl@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number