ކަލޯކިއަމް 2021 ގައި ޕޭޕަރއެއް ޕްރެޒެންޓް ކުރައްވައިފި

mooting4

އިންޑިޔާގެ ލޯއިޑް ލޯ ކޮލެޖް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މާރޗްމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި

  6th Prof. N.R. Madhava Menon South Asian Mooting Competition, Law Students’ Conference & Colloquium 2020 -21.

 މި ފެކަލްޓީގެ ލޯ ޑިޕާރޓްމަންޓް ގެ ލެކްޗަރަރ އަލްއުސްތާޛާ ޒިމްނާ ޢަބްދުލް މުޙުސިން ވަނީ

“The Impact of the COVID-19 Crisis on Constitutionalism and the Rule of Law”. މަޢުޟޫގައި

ޕޭޕަރ އެއް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ. މިޕޭޕަރަކީ، ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން އިޢުލާނުކުރެވުނު ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާއި،މިޙާލަތާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހަނިކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައި، މިޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައިި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނުގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކޮށް ސޯޝަލް ކޮންޓްރެކެއްޓެއް ދަމަހައްޓަން އައު ގޮތްތަކެއް އުފައްދަންޖެހޭކަންކަން ދައްކުވައިދޭ ދިރާސާއެކެވެ.

ޕޯސްޓްކުރީ

FacultyContactsLinks
Faculty of Shariah and Law
Rahdhebai Higun, Machangolhi
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fsl@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number