ޕޭޕަރއެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

11

މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވުނު 8ވަަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން އަރަބިކް ސްޓަޑީޒް އެންޑް އިސްލާމިކް ސިވިލައިޒޭޝަން ( ICASIC 2021 ) ގައި މިފެކަލްޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ ޑރ މުޙައްމަދު މުރުސަލީން ވަނީ 26 މާރޗް 2021 ވަނަ ދުވަހު ތިރީގައި މިވާ މަޢުޟޫޢުއަށް ޕޭޕަރއެއް ޕްރެޒެންޓް ކުރައްވާފައެވެ.

 ” Collection and writing of the Noble Qur’an: Discussions and Responses” މި ކޮންފަރެންސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޒޫމް މެދުވެރި ކޮށެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ ޑރ މުޙައްމަދު މުރުސަލީން އަށް ވަނީ ބެސްޓް ޕްރެޒެންޓަރ ގެ އެވޯޑް ލިބިފައެވެ.

8th  (ICASIC 2021) 4

ޕޯސްޓްކުރީ

FacultyContactsLinks
Faculty of Shariah and Law
Rahdhebai Higun, Machangolhi
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fsl@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number