2021 ގެ ފުރަތަމަ ޓާރމުގައި ފަށާ ކޯސްތައް އިޢުލާން ކޮށްފި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ ގައި މި ފެކަލްޓީން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ން ފެށިގެން މަރސްޓަރސް ކޯސްތަކާއި ހަމަޔަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.  ކޯސްތަކަށްވަނުމަށްއެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 29 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާއާދީއްތަ ދުވަހުންފެށިގެން 7 ޖެނުއަރީ 2021 ވާ ބްރާސްފަތިދުވަހުގެނިޔަލަށްވަނީހުޅުވާލެވިފައެވެ. އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައިކުރުމުގެ ފުރުސަތު https://portal.mnu.edu.mv/ގައިވާ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ހުޅުވާލެވެިފައެވެ. މި ފެކަލްޓީން ކުރިޔަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

https://courses.mnu.edu.mv/FLIS

1

2

ޕޯސްޓްކުރީ

FacultyContactsLinks
Faculty of Shariah and Law
Rahdhebai Higun, Machangolhi
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fsl@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number