ޚަބަރު

ފެކަލްޓީގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ފެކަލްޓީގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ  އާއި  އަލަށް ގުޅުނު ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި އަހަރުގެ  2 ވަނަ ސެމެސްޓަރގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން، ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް  އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން …

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާ ގެ އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ލޯސް ގެ ޓީމެއް ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާ ގެ އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ލޯސް ގެ ޓީމެއް ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާގެ(އައި.އައި.ޔޫ.އެމް) އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ލޯސް(އައިކޮލް)ގެ ހާރުން އެމް. ހާޝިމް ލޯ ސެންޓަރުގެ ޓީމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އަށް …

އެލް.އެލް.ބީ ގެ ދަރިވަރުންނަށް "މޮކް-ޓްރައިލް" އެއް ބާއްވައިފި

އެލް.އެލް.ބީ ގެ ދަރިވަރުންނަށް “މޮކް-ޓްރައިލް” އެއް ބާއްވައިފި

ބެޗެލަރސް އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެލް.އެލް.ބީ) ގެ ފަހު ސެމިސްޓަރ ގެ ދަރިވަރުންނަށް “މޮކް-ޓްރައިލް” ސެޝަން ތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިސެޝަން ތައް ހިންގިފައިވަނީ އެވިޑެންސް ލޯގެ ދާއިރާއިންނެވެ. މި ސެޝަންތައް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް …

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަށް އިޢުލާން ކޮށްފި

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަށް އިޢުލާން ކޮށްފި

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެފް.އެސް.އެލް) އިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.
2022 ވަނަ އަހަރުގެ …

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސްމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން އެފް.އެސް.އެލް އަށް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސްމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން އެފް.އެސް.އެލް އަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން ( އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ބަހުސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ.
31އޮކްޓޯބަރ 2021 ވީ އާދިއްތަ …

FacultyContactsLinks
Faculty of Shariah and Law
Rahdhebai Higun, Machangolhi
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fsl@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number