އިޢުލާން

ރީޖަނަލް ފެއިތް އެންްްގޭޖްމެންޓް ފޯރަމް ފޮރ ސައުތު އޭޝިޔާގައި މި ފެކަލްޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

ރީޖަނަލް ފެއިތް އެންްްގޭޖްމެންޓް ފޯރަމް ފޮރ ސައުތު އޭޝިޔާގައި މި ފެކަލްޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

 
 

ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 8 އިން 12 އަށް ނޭޕާލުގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫ ގައި ބޭއްވި ރީޖަނަލް ފެއިތް އެންގޭޖްމެންޓް ފޯރަމް ފޮރ ސައުތު އޭޝިޔާ ގައި މި …

ހުޅުދުއްފާރާއި މަހިބަދޫ ގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކޯސް ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން

ހުޅުދުއްފާރާއި މަހިބަދޫ ގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކޯސް ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން

ހުޅުދުއްފާރު އަދި  އދ. މަހިބަދޫ ކައުސިލްގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް16 އަދި 17 މާރިޗު 2022 ގައި އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ، ބައްދަލުވުންތަކުގައި މި ފެކަލްޓީ ގައި މިހާރު  ހިންގަމުންދާ  ކޯސް  ތަކުގެ ތެރެއިން އެ …

"ފަސޭހަ ފިޤުހު" ގެ ނަމުގައި ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

“ފަސޭހަ ފިޤުހު” ގެ ނަމުގައި ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ޝަރީޢާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން “ފަސޭހަ ފިޤުހު” ގެ ނަމުގައި، އިސްލާމީ ފިޤުހާ ގުޅޭ އަސާސީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.
މި ޕޮރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެން ގޮސްފައިވަނީ …

2021ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ  ގައި ފަށާ ކޯސްތައް އިޢުލާން ކޮށްފި

2021ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ގައި ފަށާ ކޯސްތައް އިޢުލާން ކޮށްފި

2021ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ގައި މި ފެކަލްޓީން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ން ފެށިގެން މާރސްޓަރސް ޑިގްރީގެ ކޯސްތަކާއި ހަމަޔަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް …

FacultyContactsLinks
Faculty of Shariah and Law
Rahdhebai Higun, Machangolhi
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fsl@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number