އދ. އަތޮޅު ކައުސިލާއި ގުޅިގެން  އަތޮޅު ދަރުސް ޕްރޮގްރާމަކާއި އިހުޔާ ފޯރަމްތަކެއް   ކުރިއަށް ގެންގޮސފި.

އދ. އަތޮޅު ކައުސިލާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ދަރުސް ޕްރޮގްރާމަކާއި އިހުޔާ ފޯރަމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސފި.

 އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ ގުޅިގެން އެއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޢަޞުރު ނަމާދަށްފަހު މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމާއި އަދި އިހުޔާ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ މި …

ހުޅުދުއްފާރާއި މަހިބަދޫ ގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކޯސް ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން

ހުޅުދުއްފާރާއި މަހިބަދޫ ގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކޯސް ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން

ހުޅުދުއްފާރު އަދި  އދ. މަހިބަދޫ ކައުސިލްގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް16 އަދި 17 މާރިޗު 2022 ގައި އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ، ބައްދަލުވުންތަކުގައި މި ފެކަލްޓީ ގައި މިހާރު  ހިންގަމުންދާ  ކޯސް  ތަކުގެ ތެރެއިން އެ …

"ފަސޭހަ ފިޤުހު" ގެ ނަމުގައި ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

“ފަސޭހަ ފިޤުހު” ގެ ނަމުގައި ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ޝަރީޢާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން “ފަސޭހަ ފިޤުހު” ގެ ނަމުގައި، އިސްލާމީ ފިޤުހާ ގުޅޭ އަސާސީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.
މި ޕޮރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެން ގޮސްފައިވަނީ …

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާ ގެ އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ލޯސް ގެ ޓީމެއް ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާ ގެ އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ލޯސް ގެ ޓީމެއް ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިއާގެ(އައި.އައި.ޔޫ.އެމް) އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ލޯސް(އައިކޮލް)ގެ ހާރުން އެމް. ހާޝިމް ލޯ ސެންޓަރުގެ ޓީމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އަށް …

FacultyContactsLinks
Faculty of Shariah and Law
Rahdhebai Higun, Machangolhi
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fsl@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number